Zobrazit menu

Připravujeme

Připravované akce budou realizovány podle aktuální epidemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka
 • Janáčkovo Divadlo

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách, Lesná
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion
 • Jezírko, Rozmarýnek, Rozdrojovice, SSO Slatina

akce

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky – mladý zdravotník
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • letní školy v přírodě
 • jarmark podle možností
 • Sluníčko Komárov – tvoření

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk
• příprava olympiády z ČJ a recitační soutěže – spolupráce s SVČ Lužánky
• návštěva knihovny J. Mahena na ulici Charbulova
• práce kroužků
• návštěva divadelních a filmových představení
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách jazyků
• akce dle aktuální nabídky
• kurzy jazykové přípravy pro cizince

b) cizí jazyky
• od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina a francouzština
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách
• akce dle aktuální nabídky

anglický jazyk
• školní kolo olympiády z AJ pro žáky 8. a 9. ročníku
• návštěva anglického divadla*
• využití deskových her (Now or everyday, Regular and irregular verbs, Charades for kids)
• vytváření projektů na daná témata
• návštěva vydavatelství Oxford University Press
• akce dle aktuální nabídky

francouzský jazyk
• spolupráce s Alliance Française Brno, využití jejich nabídky pořadů
• návštěva francouzského filmového představení
• deskové hry ve francouzském jazyce
• poznávací zájezd do Francie „Bonjour Paris“

německý jazyk
• vytváření projektů v hodinách: „Ich“, „Meine Freunde“, „Mein Haus“, „Einladung“

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 9. ročník)
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • návštěva vzdělávacích center
 • cvičení z matematiky

informatika

 • nový volitelný předmět – Základy 3 D modelování a tisku
 • Ozoboty – robotické programovatelné pomůcky
 • klub ICT
 • Nově informatika od 4. třídy

  projekty

 • 5.ročník – Časopis
 • 6.ročník – Kalendář, Pohádka
 • 7.ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina), Plakát
 • 8.ročník – Školní výlet, Hardware
 • 9.ročník – Vlastní projekt,

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, Hodina kódu, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

Dějepis a občanská výchova

 • Návštěva pavilonu Anthropos – 6. ročník
 • Historické procházky Brnem – 7. ročník
 • Exkurze na místí napoleonských válek (Slavkov u Brna) – 8. ročník
 • Architektura v Brně – exkurze městem – 8. ročník
 • Návštěva divadelního představení – Ve jménu republiky – Divadlo Polárka – 8. – 9. ročník
 • 200 let Johanna Georga Mendela – 6. – 9. ročník
 • Příběhy našich sousedů
 • Festival Jeden svět
 • Úniková hra – Fake Scape – unikni fake news

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Noc vědců
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

 • terénní výuka a badatelské úkoly (6.-9. ročník)
 • populárně naučný vzdělávací projekt „Magický Senegal“ – multimediální projekce v rámci projektu Planeta Země 3000
 • geografické výukové pořady dle nabídky
 • zeměpisná olympiáda pro základní školy (školní a městské kolo)
 • školní soutěž „Letem světem“
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební, výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura

hudební výchova

 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva divadelních a filmových představení pro žáky 2. stupně
 • nabídka návštěvy večerního divadelního představení
 • vytváření projektů a prezentací
 • školní ples pro žáky 8. a 9. ročníku
 • workshopy dle aktuální nabídky
 • hudebně dramatické pásmo „Vánoce na Kneslovce“

výtvarná výchova

 • prezentace žákovských prací v prostorách školy
 • tvorba plakátů k významným událostem roku a školním akcím
 • výtvarný workshop
 • spolupráce na projektových dnech
 • výstava žákovských prací „Galerie na plotě“
 • návštěva výstav, galerie dle aktuální nabídky
 • animace s výtvarným odborníkem
 • školní vernisáž

PK člověk, zdraví a svět práce

tělesná výchova

 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • zapojení do celorepublikového projektu Sazka Olympijský víceboj – odznak všestrannosti
 • tradiční atletická olympiáda základních škol v Černovicích
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)
 • bruslení v zimních měsících v rámci hodin Tv
 • účast ve sportovních sou­těžích
 • výlety do přírody
 • účast na projektech školy

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • šikana, kyberšikana, rizikové jevy ohrožující mládež – přednáška JUDr. J. Badin
 • prevence zneužívání alkoholu – beseda Sananim
 • „Jak se bránit šikaně na internetu?“ – přednáška – Bc. M. Krejčí
 • problematika kyberšikany – Policie ČR – beseda
 • trestní odpovědnost – Policie ČR, odbor prevence
 • omamné a psychotropní látky – Policie ČR, odbor prevence
 • zodpovědné chování v sexuální oblasti, oblasti reprodukčního zdraví apod. – přednáška doc. L. Janáčková
 • drogová kriminalita, závislosti apod. – přednáška JUDr. J. Badin
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • další preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • péče o žákovské zahrady
 • účast a podpora projektů školy (příprava pokrmů, výrobky a výzdoba k daným tématům)
 • výzdoba školních prostor a údržba květinové výzdoby před vstupem do školy – 9. ročník
 • návštěva informačního a poradenského centra na Úřadu práce města Brna – 9. ročník
 • návštěva Oborových dnů na SŠ dle nabídky – 8. a 9. ročník
 • miniveletrh středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků

Plán akcí ŠD na školní rok 2022/23

PŘIPRAVUJEME:

Září: MĚSÍC NOVÝCH VYHLÍDEK

– přivítání nových žáků do ŠD

– seznámení účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními po­kyny

– teambuilding s pohybovými aktivitami

– výstava výrobků z přírodnin

– zahájení zájmových kroužků ŠD (spolupráce s organizací Kroužky.cz a Malý fotbal Brno)

– zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“

– zahájení spolupráce s organizací „Přednášky v sadu o Zelené dohodě“ – I. přednáška „Zdravé potraviny“

– seznámení s celoročním projektem

Práce s projektem: seznámení se základními pojmy – Země, světadíl, kontinent, stát, oceán apod., motivační píseň, malba dopravních prostředků, výroba cestovního pasu, vyprávění o cestování o letních prázdninách, pexeso Vlajky světa

Říjen: ZELENÁ EVROPA

– soutěž „Družinový zpěváček“

– pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena

– fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih

– výtvarná soutěž na téma „Zeměkoule“

– návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště¨

– „Přednášky v sadu o Zelené dohodě“ – II. přednáška „Biodiverzita – biologická rozmanitost“

Práce s projektem: malba mapy Evropy, hlavní znaky států Evropy, seznámení s jednotlivými státy a jejich hlavními městy, s jejich zajímavostmi a charakteristickými znaky, poznávání Ukrajiny – země našich nových spolužáků

Listopad: DÁL NA VÝCHOD – ASIE

– opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)

– výstavka strašidýlek z dýní

– beseda se vzpomínkami na blízké, kteří nám zemřeli

– odpoledne „Se zavázanýma očima“ – pomoc nevidomým, hra ve dvojicích

– „Přednášky v sadu o Zelené dohodě“ – III. přednáška „Udržitelnost výrobků“

Práce s projektem: malba mapy Asie, východní umění, bojové sporty, ochutnávka čajů, hudba a tanec, jóga, kresba mandaly, východní náboženství, čínská medicína

Zima:

Tematické okruhy:

– Tradice a zvyky (adventní čas, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, masopust)

– Estetika (Tvorba dárků, přání, vánoční výzdoba, vánoční jarmark)

– Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (na základě literární předlohy hraní rolí, dramatizace, tvorba vlastního leporela, časopisu)

– zimní sporty, pobyt venku, hry se sněhem

– historie a současnost (rozdíl ve vnímání tradic v minulosti a současnosti)

Prosinec: VÁNOCE VE SVĚTĚ

– 16 ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“

– Výroba dárků, vánočních přání a výzdoby

– Týdenní hra „Probouzení hvězdiček“

– Zapojení se do celorepublikového projektu „Ježíškova vnoučata“

– mikulášský bál

– Čertovské zpívání

– výtvarná soutěž na téma „Pomoc druhým“

– vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce

Práce s projektem: seznámení s vánočními zvyky a tradicemi ve světě, vánoční tvoření, inspirace ze světa, poslech a zpěv vánočních světových koled

Leden: SEVERNÍ AMERIKA

– turnaj ve vybíjené

– přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny

– vědomostní kvíz k celoročnímu projektu

– sportovní kvíz – zimní sporty – Kanada – kolébka hokeje

– kouzelnické představení

– dětský biatlon na školním hřišti

Práce s projektem: malba mapy Severní Ameriky, historie hokeje, bruslení, pohybová hra na indiány, výroba totemů, stavění iglú ze sněhu, výroba lapače snů

Únor: JIŽNÍ AMERIKA

– švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí

– masopustní karneval, soutěž masek

– vědomostní kvíz s českým jazykem

– sáňkování, hry na sněhu

– pomoc zvířátkům při zimním pobytu v přírodě – přikrmování

– Sv. Valentýn – výroba přáníček

Práce s projektem: malba mapy Jižní Ameriky, deštné pralesy, kresba papoušků, brazilská hudba, výroba kostýmů, karneval v Riu, taneční lekce samby

Jaro:

Tematické okruhy:

– tradice a zvyky (Velikonoce, vynášení Moreny, pálení čarodějnic)

– rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (tvorba, hry, časopisy, návštěva knihovny)

– pobyty venku (pozorování změn v přírodě, péče o květiny, úklid zahrady)

– estetika (výroba velikonočních dekorací a kraslic)

Březen: AUSTRÁLIE

– zahájení jarní fotbalové soutěže

– čtenářské odpoledne, četba z oblíbené knihy

– výtvarná soutěž „Protinožci“

– akce „Čtení dětem“

– školní kolo Superstar ŠD

– soutěž ŠD v deskových hrách

Práce s projektem: malba mapy Austrálie, sportovní odpoledne s klokanem, seznámení s australskými zvířaty, práce s encyklopedií, australská města

Duben: AFRIKA – SLUNEČNÝ KONTINENT

– obvodní kolo Olympiáda Brno-jih

– „Těšíme se na Velikonoce“ – výstavka výrobků

– návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Bezpečně do školy“

– fotbalové zápasy

– pálení čarodějnic

Práce s projektem: malba mapy Afriky, seznámení s africkými zvířaty, africká hudba a tanec, výroba masky, skládání popěvků k ohni, poušť, pyramidy, faraoni

Květen: ČESKÁ REPUBLIKA – NÁVRAT DOMŮ

– návštěva dopravního hřiště

– závody na koloběžkách

– školy v přírodě

– malování na chodník – téma: Domov

– vyrábíme pro maminky ke Dni matek

Práce s projektem: malba mapy ČR, seznámení s faunou a flórou ČR, hlavní město, státní znak, vlajka, poslech a zpěv české hymny, výroba dárku pro maminku a tatínka (1.6. Světový den rodičů)

Léto:

Tematické okruhy:

– bezpečnost ve škole i mimo ni

– cestování

– rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (cizí země, národnosti, zvyky, tolerance proti rasismu)

– tradice a zvyky (Den dětí)

– estetika (malování pohlednic, tvorba upomínkových předmětů)

– literatura (povídání o dalekých zemích, čtení příběhů)

– sport a příroda (výlety, školy v přírodě, hry a aktivity venku)

Červen: NÁŠ SVĚT

– atletická soutěž ŠD

– školy v přírodě

– výtvarná soutěž „Cesta kolem světa“

– 1. pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení

– závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny

– vyhodnocení celoročního projektu

Práce s projektem: Kompletace mapy světa, vyhodnocení, družinový test