Zobrazit menu

Připravujeme

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion

vycházky:

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • letní a zimní školy v přírodě
 • jarmark
 • Sluníčko Komárov – tvoření

Kluby

 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a deskových her

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk

 • příprava olympiády ČJ a recitační soutěže – spolupráce s CVČ Lužánky
 • žáci navštíví knihovnu J. Mahena na ulici Charbulova
 • ZŠ pokračuje ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment, Egmont, Albatros, Popron, Mladá fronta – výchova mladého čtenáře
 • práce kroužků:
  • Čtenářské kluby
 • návštěva divadelních představení
 • návštěva filmových představení
 • návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s dějepisem
 • práce na PC – používání výukových programů
 • vytváření projektů v hodinách jazyků
 • akce dle aktuální nabídky

b) cizí jazyky

 • od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk, německý nebo francouzský
 • výlet do Anglie, Francie, německy mluvící země (Rakousko, Německo)
 • školní kolo olympiády AJ pro žáky 8. a 9. ročníků
 • práce na PC – používání výukových programů
 • vytváření projektů v hodinách

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • školní kolo Matematického klokana
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • Kluby zábavné logiky a deskových her
 • návštěva vzdělávacích center (Brno, Olomouc, ..)

informatika

projekty

 • 5.ročník – Časopis
 • 6.ročník – Kalendář, Pohádka
 • 7.ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina), Plakát
 • 8.ročník – Školní výlet
 • 9.ročník – Vlastní projekt

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

 • 6. ročník
  • návštěva Anthroposu
 • 7. ročník
  • založení Brna – raný středověk – prohlídka dochovaných pamětihodností – Kláštery
 • 8. ročník
  • návštěva Prahy, místa napoleonských válek
 • 9. ročník
  • návštěva některých brněnských památek /opakování historických uměleckých slohů/, místa související s 1. a 2. světovou válkou
  • Tematický den – dle průzkumu a zájmů u žáků

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Noc vědců
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

 • referáty 6. až 9. ročník
 • seminární práce v oblasti cestovního ruchu
 • zeměpisné a vlastivědné výukové pořady
 • geografická vycházka místní krajinou – Hády, Černovice, Červený kopec atd.
 • výukový program Vietnam, Brazílie
 • Zeměpisně – historická exkurze – město v ČR
 • seminární práce
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební,výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura

hudební výchova

 • karaoke – 9. ročník
 • ukázky z muzikálů – projekt – 8. ročník
 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva Janáčkova nebo Mahenova divadla
 • soutěže – dle nabídek pro školní rok

výtvarná výchova

 • výstava žákovských prací v prostorách školy
 • účast v soutěžích
 • spolupráce na projektovém vyučování
 • spolupráce s 1. stupněm při vytváření výrobků pro velikonoční jarmark

PK člověk, zdraví a svět práce

 • sportovní kroužky: florbal, fotbal
 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • tradiční atletickou olympiádu v Černovicích
 • výlety do přírody
 • účast v soutěžích – výtvarných nebo sportovních
 • účast na projektech školy
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • projektový blok hodin k problematice kouření
 • beseda s býv. Drog. Závislým „Pecínkem“, nadace Světýlko
 • problematika šikany, kyberšikany (J. Badin)
 • prevence zneužívání alkoholu (Sananim)
 • sexuální výchova – informovanost a zodpovědnost (R. Uzel), prevence AIDS/HIV – emeducation
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • tematické dny pro předškoláky (Kneslovka je naše srdcovka)
 • preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • návštěva Úřadu práce
 • výstava žákovských prací v prostorách školy
 • výzdoba školy podle ročních období, svátků
 • spolupráce na projektovém vyučování
 • tematické vaření a pečení – svátky

Plán akcí ŠD na školní rok 2016/2017

Celoroční projekt ŠD „JSME VŠICHNI JEDEN TÝM“ – prezentace olympijské myšlenky o jednotě, přátelství, fair play, spolupráci. Dialog o potřebě pohybu a sportování s ohledem na rostoucí počet dětí s obezitou, na čas strávený ve virtuálním světě, na sociálních sítích, oproti času strávenému venku, s přáteli, při sportu. Probírání témat jako jsou zdravotní rizika při nadváze, zdravý jídelníček, vyvážená strava, dostatek tekutin. Využití nového hracího altánu a nově zrekonstruovaného školního hřiště.

Září:

 • 1.9. Mezinárodní den míru
 • 7.9. Den otevřených dveří památek
 • 22.9. Evropský den bez aut
  • přivítání nových žáků do ŠD
  • seznámení účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními po­kyny
  • výstava výrobků z přírodnin
  • zahájení zájmových kroužků ŠD
  • zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a „Sportovci do škol“
  • seznámení s celoročním projektem

Říjen:

 • 4.10. Světový den zvířat
 • 14.10. Světový den chleba
 • 16.10. Světový den výživy
 • 20.10. Světový den stromů
  • soutěž „Družinový zpěváček“
  • pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
  • fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
  • výtvarná soutěž na téma „Letní olympijské hry v Riu“
  • 5. ročník „Černovického strašidlení“ – lampionový průvod

Listopad:

 • 10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
 • 11.11. Den válečných veteránů
 • 16.11. Mezinárodní den tolerance
  • opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD Řehořova, ŠD Jihomoravské nám., ŠD Tuháčkova)
  • výstavka strašidýlek z dýní
  • beseda se známým sportovcem
  • „Fair play“ – výstava

Prosinec:

 • 10.12. Den lidských práv
 • 11.12. Mezinárodní den hor
 • 20.12. Mezinárodní den lidské solidarity
  • 12. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
  • mikulášský bál
  • výtvarná soutěž na téma „Jak lyžovala moje babička, když byla malá“, závody na starých lyžích
  • vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled

Leden:

 • 1.1. Světový den míru
  • turnaj ve vybíjené
  • přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
  • vědomostní kvíz k celoročnímu projektu
  • sportovní kvíz

Únor:

 • 2.2. Světový den mokřadů
 • 11.2. Světový den nemocných
 • 21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka
  • švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
  • masopustní karneval, soutěž masek
  • tematický týden s HZS Brno – výstaviště
  • dětský biatlon na školním hřišti

Březen:

 • 8.3.. Mezinárodní den žen
 • 15.3. Den rodiny
 • 21.3. Světový den lesů
 • 22.3. Světový den vody
 • 23.3. Světový den meteorologie
  • zahájení jarní fotbalové soutěže
  • březen – měsíc knihy – výtvarná soutěž na téma Bolek a Lolek na olympiádě
  • akce „Čtení dětem“
  • školní kolo Superstar ŠD
  • soutěž ŠD v deskových hrách

Duben:

 • 1.4. Mezinárodní den ptáků
 • 7.4. Světový den zdraví
 • 18.4. Mezinárodní den ochrany památek
 • 22.4. Den Země
 • 29.4. Mezinárodní den tance
  • velikonoční výstava výrobků
  • obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
  • 18. ročník Tanečního festivalu ŠD Brno
  • návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Ubráním se?“
  • fotbalové zápasy
  • kouzelnické představení „Baldini“
  • pálení čarodějnic

Květen:

 • 3.5. Den Slunce
 • 18.5. Mezinárodní den muzeí
 • 21.5. Mezinárodní den kulturní rozmanitosti
 • 24.5. Evropský den národních parků
 • 25.5. Mezinárodní den ztracených dětí
 • 1. neděle v květnu – Mezinárodní den ptačího zpěvu
 • 2. neděle v květnu – Den matek
  • návštěva dopravního hřiště
  • závody na koloběžkách
  • školy v přírodě
  • malování na chodník – téma: Můj oblíbený sport

Červen:

 • 1.6. Mezinárodní den dětí
 • 5.6. Světový den životního prostředí
 • 8.6. Světový den oceánů
 • 26.6. Mezinárodní den protidrogové závislosti
  • 9. ročník Tajemné noci duchů spojené s karnevalem
  • Městské kolo olympiády ŠD
  • atletická soutěž ŠD
  • závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
  • vyhodnocení celoročního projektu