Zobrazit menu

Připravujeme

Připravované akce pro šk. rok 2023 – 2024

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka
 • Janáčkovo Divadlo

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách, Lesná
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion
 • Jezírko, Rozmarýnek, Rozdrojovice, SSO Slatina
 • Proud – lanové centrum Lesná
 • Olomouc, Jihlava
 • DD Náměšť nad Oslavou

akce

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky – mladý zdravotník
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • podzimní školy v přírodě
 • jarmark podle možností – vánoční
 • Sluníčko Komárov – tvoření
 • Šternberk – hrad

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk
• příprava soutěží z ČJ (Olympiáda v českém jazyce, Babylon – soutěž ve čtenářské gramotnosti, Dětská scéna – recitační soutěž)
• spolupráce s KJM (návštěva knihovny, projekt Jižní Morava čte)
• práce kroužků
• návštěva divadelních a filmových představení
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách jazyků
• akce dle aktuální nabídky
• kurzy jazykové přípravy pro cizince

b) cizí jazyky
• od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina a francouzština
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách
• akce dle aktuální nabídky

anglický jazyk
• školní kolo olympiády z AJ pro žáky 8. a 9. ročníku
• návštěva anglického divadla*
• využití deskových her (Now or everyday, Regular and irregular verbs, Charades for kids)
• vytváření projektů na daná témata
• návštěva vydavatelství Oxford University Press
• akce dle aktuální nabídky

francouzský jazyk
• spolupráce s Alliance Française Brno, využití jejich nabídky pořadů
• návštěva francouzského filmového představení
• deskové hry ve francouzském jazyce

německý jazyk
• vytváření projektů v hodinách: „Ich“, „Meine Freunde“, „Mein Haus“, „Einladung“
• poznávací zájezd do Rakouska (Vídeň)
• využití deskových her

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 9. ročník)
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • návštěva vzdělávacích center
 • cvičení z matematiky
 • tematický den pro 2. stupeň

informatika

 • volitelný předmět – Základy 3 D modelování a tisku
 • Ozoboty – robotické programovatelné pomůcky
 • aktivity pro sedmáky – OP JAK – Labyrintem k poznání
 • Informatika od 4. ročníku
 • Micro:bit – programování v 9. roč.
 • AI základy

  projekty

 • 5. ročník – Časopis
 • 6. ročník – Kalendář
 • 7. ročník – Školní výlet, Plakát
 • 8. ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina),
 • 9.r očník – Vlastní projekt

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, Hodina kódu, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

Dějepis a občanská výchova

 • Návštěva pavilonu Anthropos – 6. ročník
 • Historické procházky Brnem – 7. ročník
 • Architektura v Brně – exkurze městem – 8. ročník
 • Příběhy našich sousedů
 • Festival Jeden svět
 • Úniková hra – Fake Scape – unikni fake news
 • Památník Osvětim
 • Židovský hřbitov – exkurze – 9. ročník

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Festival vědy – nabídka
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

 • terénní výuka a badatelské úkoly (6.-9. ročník)
 • populárně naučný vzdělávací projekt „Kambodža“ – multimediální projekce v rámci projektu Planeta Země 3000
 • geografické výukové pořady dle nabídky
 • zeměpisná olympiáda pro základní školy (školní a městské kolo)
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební, výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura

hudební výchova

 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva divadelních a filmových představení pro žáky 2. stupně
 • nabídka návštěvy večerního divadelního představení
 • vytváření projektů a prezentací
 • školní ples pro žáky 8. a 9. ročníku
 • workshopy dle aktuální nabídky

výtvarná výchova

 • prezentace žákovských prací v prostorách školy
 • tvorba plakátů k významným událostem roku a školním akcím
 • výtvarný workshop
 • spolupráce na projektových dnech
 • výstava žákovských prací „Velikonoční strom“
 • návštěva výstav, galerie dle aktuální nabídky
 • animace s výtvarným odborníkem
 • Vánoční jarmark

PK člověk, zdraví a svět práce

tělesná výchova

 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • tradiční školní turnaje ve vyíijené, přehazované, fotbalu
 • tradiční atletická olympiáda základních škol v Černovicích
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)
 • bruslení v zimních měsících v rámci hodin Tv
 • účast ve sportovních sou­těžích
 • výlety do přírody
 • účast na projektech školy

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Prevence zneužívání alkoholu, beseda s Petrem Harazímem
 • Úvod do závislostí, Podané ruce,
 • Dobrodružství dospívání, Na počátku (akreditovaný program)
 • problematika kyberšikany – Policie ČR – beseda
 • trestní odpovědnost – Policie ČR, odbor prevence
 • omamné a psychotropní látky – Policie ČR, odbor prevence
 • Nečekané těhotenství, Na počátku (akreditovaný program)
 • drogová kriminalita, závislosti apod. – Policie ČR, odbor prevence
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • další preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • péče o žákovskou zahradu
 • účast a podpora projektů školy (příprava pokrmů, výrobky a výzdoba k daným tématům)
 • výzdoba školních prostor a údržba květinové výzdoby před vstupem do školy – 9. ročník
 • návštěva informačního a poradenského centra na Úřadu práce města Brna – 9. ročník
 • návštěva Oborových dnů na SŠ dle nabídky – 8. a 9. ročník
 • miniveletrh středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků