Zobrazit menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) vzniklo na naší škole 1. 9. 2016. Podpora vzniku ŠPP zaznívá ve vyhlášce č.116/2011Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005Sb.
Jeho členy jsou výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog. Školní poradenský tým poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Při své práci vychází členové týmu ze znalosti prostředí školy a tak mohou lépe poskytnout odpovídající podporu. V rámci svých kompetencí poskytuje každý člen poradenské služby samostatně. Šetření, která vyžadující jejich součinnost, řeší koordinovaně. Činnost školního poradenského týmu je podřízena řediteli školy.

Organizační struktura

 • školní metodik prevence Mgr. Simona Marenčáková

  marencakova@zskneslova.cz

  konzultační hodiny: pondělí 10:45 – 11:45 hodin

 • „Preventivní program školy“ více
 • „Program proti šikanování“ více
 • školní speciální pedagog Mgr. Zuzana Luterová

  luterova@zskneslova.cz

  konzultační hodiny: dle aktuálních potřeb a možností po předchozí domluvě

 • školní asistent Bc. Sabina Hanáková

  hanakova@zskneslova.cz

  +420 703 142 558

  konzultační hodiny: dle aktuálních potřeb a možností po předchozí domluvě

Hlavní cíle ŠPP

 • zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora pedagogických pracovníků
 • podpora primární prevence vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy
 • posílení prevence výskytu rizikového chování žáků
 • zajištění základních služeb kariérového poradenství
 • podpora při práci s třídními kolektivy
 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům a jejich zákonným zástupcům
 • řešení problémů spojených se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence)
 • posílení péče o děti s neprospěchem
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními