Recyklohraní

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dlouhodobého ekologického projektu s názvem Recyklohraní.

Co je Recyklohraní?

Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.

Žáci tak budou mít v brzké době příležitost nosit do školy použité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče a ukládat je do připravených sběrných nádob. Podpoří tak svoji školu ve sbírání bodů v rámci projektu .

Paní učitelky 1. stupně, ale také paní vychovatelky ze školní družiny se společně s dětmi již pustily do plnění letošního prvního úkolu, který vyhlásila společnost EKO – KOM, na téma „Odpady a obaly“.

Mgr. I. Šlosarová