Zobrazit menu

Úvod - výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Šlosarová

  • Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné po předchozí domluvě.
  • V případě krizové intervence okamžitě.

Hlavní úkoly:
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – péče je zaměřena na žáky se speciálními poruchami učení a chování, s poruchami autistického spektra, dále ze sociálně znevýhodněného prostředí, z multikulturního prostředí, děti nadané
• práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, provádění depistáží či intervencí ve třídách
• poskytování individuálních poradenských konzultací žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům – prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence
• kariérové poradenství – podpora při výběru střední školy, informace o přijímacím řízení na SŠ, poskytnutí informací o SŠ, spolupráce se SŠ, organizace miniveletrhu SŠ, oborové dny na SŠ
• doporučení či zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
• spolupráce s poradenskými a preventivními zařízeními – PPP Brno, PPP Vyškov, SPC Štolcova, SPC Veslařská, SVP Brno, sociální odbor ÚMČ Černovice, Policie ČR, IPS Úřadu práce Brno – město, Krizová centra a další
• spolupráce s MŠ v městské části Brno – Černovice