Informace o šk. radě

Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice

Školské rady při základních školách

RMČ Brno – Černovice rozhodla na svém 60. zasedání dne 30.6.2005, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o zřízení školských rad při základních školách:

 • Základní škola, Brno, Kneslova 28
 • Základní škola, Brno, Řehořova 3

Nově zřízené školské rady budou v souladu s výše uvedeným usnesením šestičlenné:

 • třetinu členů jmenuje zřizovatel,
 • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,
 • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

RMČ Brno – Černovice vydala rovněž Volební řád školské rady, který vymezuje závazné postupy pro přípravu voleb a vlastní volbu členů tohoto orgánu školy. Ředitelé základních škol (nejsou členy školské rady) zajistí uskutečnění voleb nejpozději do 20. 11. 2005.

Výsledky voleb do školské rady

Funkční období členů školské rady je tříleté.

První zasedání školských rad proběhne nejpozději do 20. prosince 2005 a to v souladu s volebním řádem. Školská rada na svém úvodním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu.

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volební řád školské rady

při Základní škole, Brno, Kneslova 28, zřízené usnesením z 60. zasedání Rady MČ Brno – Černovice, Statutárního města Brna ze dne 30.6.2005

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2

Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Čl. 3

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Čl. 4

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Čl. 5

Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Čl. 6

Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě:

 1. Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj. pedagogickým pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především:
  • volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb a základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,
  • zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší, než počet volných mandátů, v opačném případě podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb,
  • zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
  • vyzve nejpozději týden před volbami pedagogické pracovníky k účasti ve volbách a předá jim hlasovací lístky,
  • zajistí v den voleb volební urnu, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti,
  • zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.
 2. Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, jím pověřený pracovník a jeden zástupce zřizovatele. Na průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem pověřených a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka.
 3. Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 4. Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
 5. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 6. Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.
 7. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
 8. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu. V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.

Čl. 7

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě:

 1. Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především:
  • volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách školy a podání písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků školy,
  • zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší, než počet volných mandátů, v opačném případě podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb,
  • zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
  • vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce k účasti ve volbách a předá jim hlasovací lístek obsahující jména a stručné profily kandidátů,
  • zveřejní informace, podávané dle předchozího bodu písemně zákonným zástupcům žáka, spolu s volebním řádem, i na nástěnce školy a na internetových stránkách školy a v den voleb ve volební místnosti,
  • zajistí v den voleb volební urnu, seznam žáků školy a další náležitosti – označení volební místnosti, volné hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti apod.,
  • zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.
 2. Volby probíhají zpravidla v den konání čtvrtletních třídních schůzek uprostřed prvního nebo druhého pololetí. Začínají nejpozději hodinu před oficiálním zahájením schůzek a končí nejdříve hodinu po ukončení třídních schůzek, pokud se ředitel školy se zřizovatelem nedohodne jinak. Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený pracovník, dále jeden člen školské rady zastupující pedagogické pracovníky a jeden zástupce zřizovatele. Na průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem pověřených a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka.
 3. Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
 4. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
 5. Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
 6. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 7. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
 8. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
 9. Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto volebním řádem.
 10. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Čl. 8

 1. Volební komise o průběhu a výsledku voleb pořizuje zápis v trojím vyhotovení, který předá do 7 dnů od jejich skončení zřizovateli, řediteli školy a stávajícímu předsedovi školské rady školy.
 2. Zápis musí obsahovat zejména:
  • termín a místo konaní voleb,
  • počet možných voličů a počet zúčastněných voličů (zvlášť „zákonní zástupci žáků“ a „pedagogičtí pracovníci“),
  • přehledy kandidátů,
  • konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů (zvlášť „zákonní zástupci žáků“ a „pedagogičtí pracovníci“),
  • případné další významné skutečnosti vypovídající o průběhu voleb,
  • podpisy všech členů volební komise.

Čl. 9

Ustavení školské rady

 1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb; v případě voleb konaných v měsících květnu a červnu nejpozději do 30.září následujícího školního roku.
 2. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
 3. Členství ve školské radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odstoupením,
  • u členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním,
  • zrušením základní školy,
  • odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin,
  • úmrtím.

Čl. 10

Tento volební řád byl schválen usnesením RMČ č. 60 ze dne 30.6.2005 nabývá účinnosti dne 1.9.2005.

V Brně dne 30.8.2005

Ing. Jiří Hladík

starosta MČ Brno – Černovice