Důležité informace k organizaci výuky od 11. 5., 25. 5. a 8. 6. 2020 - aktualizujeme průběžně

Bližší informace k organizaci výuky od 8. 6. 2020

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020 se dle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství umožňuje od 8. 6. 2020 osobní přítomnost ve škole i žákům 2. stupně, a to formou školních skupin za dodržení stanovených podmínek. Účast žáků však nebude povinná.

Bližší informace k organizaci provozu v tomto období obdrží všichni žáci 2. stupně od svých třídních učitelů.

Bližší informace k organizaci výuky od 11. 5. a po 25. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

vzdělávacích aktivit přímo ve škole se mohou účastnit od 11. 5. 2020 žáci 9. ročníků (přípravné konzultace na přijímací zkoušky) a od 25. 5. 2020 i žáci 1. stupně ve školních skupinách.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. resp. 25. 5. 2020.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne o přijetí žáků do konkrétní skupiny ředitel školy.

Případné dotazy můžete řešit telefonicky s ředitelem školy na tel.: 603 214 455

Provozní doba školy

Žáci 9. ročníku

• Časový rozsah pobytu je stanoven vždy na úterý a čtvrtek v době 9.00–11.15 hod.

Žáci I. stupně

• Časový rozsah pobytu je stanoven na každý pracovní den-dopolední blok 8.00 – 11,30 hod., odpolední blok 11,30 – 15,00 hod.

Škola bude otevřena od 7.40 hod. a do skupin budou žáky organizovat pedagogičtí pracovníci.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zahrnující též výčet osob s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení obsahuje:

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

dokument ke stažení níže v souborech

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizační a hygienická opatření k provozu školy

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál, dále jen „rouška“),
• dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy budeme organizovat podle těchto principů:
• minimalizovat velké shromažďování osob před školou; zajistíme organizaci pohybu osob před školou,
• před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
• pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
• budeme organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách,
• žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
• stanovíme zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
• pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami,
• všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky,
• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
• škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
• budeme organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

• přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budeme organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy,
• při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),
• před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

• neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Budeme dbát i na předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
• složení skupin žáků stanovíme předem a bude neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
• zajistíme takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky- 2 metry (nejméně 1,5 metru),
• žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
• v každé třídě budeme často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
• povedeme evidenci o docházce žáků do školy.

Skupiny žáků 1. stupně

• vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
• maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do konce školního roku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se podle možností nebudou měnit (1 pedagog – dopolední část, 1 pedagog – odpolední část).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

• Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
• vzdělávací aktivity rozdělíme na dopolední a odpolední část.
• ranní družina nebude poskytována,
• škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budeme žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
• výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná,
• zařadíme pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Skupiny žáků 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky na střední školy

• o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020,
• připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky,
• obsahem je učivo především z předmětů matematika a český jazyk, cílem je příprava na přijímací zkoušku
• vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy.
• maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
• pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí indisponovaného žáka. Bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty má škola k dispozici.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně ZŠ Kneslova 28

Školní stravování bude poskytováno od 25. 5. 2020 při zajištění níže uvedených pravidel:
• pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Upozorňujeme, že k odebírání stravy je potřeba se předem přihlásit obvyklým způsobem!

Soubory: