Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro rok 2022/2023
viz soubor zápis
viz soubor zvláštní zápis

Informace k zápisu

Vážení rodiče, milé děti!

Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2022. Dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuje ředitel školy na celé toto období, tzn. od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022. Jedná se o děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2022. Na žádost zákonného zástupce (rodiče) může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje. Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2022, potom musí doložit kladné doporučení z PPP. Děti, které dosáhnou věku 6 let až po 31. 12. 2022 musí doložit kladné doporučení z PPP a od pediatra.

V letošním školním roce se uskuteční i prezenční zápis do 1. tříd naší základní školy v těchto dnech:

pátek 1. 4. 2022 13.00 – 18.00
sobota 2. 4. 2022 9.00 – 12.00

S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o pobytu v České republice a vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí do ZŠ je nutné si vypsat a vytisknout na webových stránkách www.zapisdozs.brno.cz

Žádost vyplňujte pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonných rodičů i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte.

V případě, že nezvolíte tuto prezenční formu, pak lze vyplněnou přihlášku (včetně kopií výše uvedených dokladů) jen doručit do školy, a to následujícími možnými způsoby:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen obyčejný e-mail nebo scan)
3. vytištěnou a podepsanou přihlášku poslat poštou na adresu školy, ZŠ Kneslova 28, 618 00 Brno
4. osobním podáním nebo do schránky školy

Důležité!

Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

Doporučujeme i nadále sledovat naše webové stránky, kam průběžně umísťujeme všechny aktuální informace v dostatečném časovém předstihu. Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 605 284 991 každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin.

Zveme všechny předškoláky, kteří si chtějí před zápisem do první třídy vyzkoušet aktivity k ověření školní zralosti na ZÁPIS NANEČISTO, který se uskuteční na naší škole 16. 3. 2022 od 16. 00 do 18.00 hod. Děti se v doprovodu rodičů seznámí s prostředím školy a hravou formou si vyzkouší aktivity ve třídách. Také se mohou zapojit do pohybových her v tělocvičně.

Odkaz – Zápis na nečisto

Pokud se dostavíte s dítětem k zápisu (není to povinné ale vhodné), pak orientačně hravou formou zjišťujeme, zda dítě nepotřebuje logopedickou péči, zda má rozvinutou jemnou a hrubou motoriku, jak se orientuje v prostoru, jaká je jeho pracovní, sociální a emocionální zralost, zda je dítě samostatné, jak se orientuje v prostoru i čase, zná-li dítě barvy, tvary atd. Nástup dítěte do 1. třídy je velkou událostí v jeho životě. Přináší s sebou spoustu zásadních změn v dosavadním režimu, změnu prostředí, kolektivu, učitelky i mnoho pravidelných každodenních povinností. Zájmem všech pedagogů naší školy je spokojený prvňáček.

Naše škola nabízí výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Výuka informatiky probíhá v moderně zařízené počítačové učebně. Ve třídách I. stupně jsou nainstalované interaktivní tabule. Žáci mají možnost navštěvovat velký počet zájmových kroužků. Během celého roku nabízíme žákům možnost kulturního vyžití, jezdíme na školy v přírodě, výlety, navštěvujeme výchovně – vzdělávací pořady, účastníme se různých soutěží. Ve školní družině, která je v bočním křídle naší školy, se dětem věnují paní vychovatelky, které jim zpříjemní ranní a odpolední chvíle strávené mimo vyučování. Školní jídelna připravuje třikrát týdně výběr ze dvou jídel.

Které automatické návyky bychom měli u dětí rozvíjet před nástupem do 1. třídy:

• po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
• vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek
• vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol, a důsledně sledujeme, jak jej vykonává
• soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi (činnostmi)
• zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
• zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci
• vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle svůj talíř a příbor
• vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
• učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
• navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin denně)
• naučíme je své jméno a příjmení, adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců
• naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázat si tkaničky u bot
• učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovými barvami, stříhat z papíru
• učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky
• učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod, dodržovat hygienu

Soubory: