Přijímací řízení na střední školy

přijímacího řízení do 1. ročníků u oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 na dny:
Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

1. termín pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2021 do 15. ledna 2021, do oborů v konzervatoři se koná talentová zkouška od 15. ledna 2021 do 31. ledna 2021. Jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. V případě podání dvou přihlášek do maturitních oborů, koná uchazeč jednotnou zkoušku dvakrát. Do hodnocení se započítává vždy ten lepší výsledek.