Hygienická a protiepidemická pravidla školy

Vážení rodiče,

do nového školního roku vstupujeme s radostí, ale zároveň s velkým respektem k novým podmínkám výuky i hygieny ve školním prostředí.

Chceme Vás seznámit s postupem školy, který vychází z informací MŠMT a požadavků KHS a MZd. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že budeme i nadále spolupracovat společně ve shodě.

Hygienická a protiepidemická pravidla školy

1. Bezprostředně po vstupu do budovy školy si žáci provádějí dezinfekci rukou.

2. Pedagogický dohled zajišťuje minimalizaci kontaktů žáků ve společných prostorách školy.

3. V době vyučování je zajištováno časté větrání tříd, odborných učeben, tělocvičny a dalších prostor školy.

4. Žáci jsou vedeni k obecně závazným hygienickým pravidlům s důrazem na dezinfikování, mytí a bezpečné osoušení rukou.

5. V šatnách je zajišťováno průběžné větrání, zejména před zahájením a po ukončení vyučování.

6. Škola klade důraz na provádění důkladné dezinfekce a úklid povrchů v prostorách školy.

7. Každá učebna je vybavena mýdlem a dezinfekcí.

8. Škola zajišťuje izolační místnost pro žáky podezřelé z nákazy covid-19. Žák v této místnosti pobývá až do odchodu ze školy, kterou opouští v doprovodu zákonného zástupce.

9. Žáci jsou z domu vybaveni vlastním ručníkem v igelitovém sáčku a pro případ potřeby také rouškou v igelitovém sáčku.

10. Škola v rámci svých možností zajišťuje minimální kontakt mezi skupinami žáků stravujících se ve školní jídelně.

11. Před jídelnou je k dispozici přístroj k dezinfekci rukou.

12. Oddělení školní družiny jsou vytvořena s ohledem na minimalizaci kontaktů žáků z různých tříd dle organizačních možností školy.

Škola na tato pravidla a nutnost jejich dodržování bude žáky opakovaně upozorňovat.